Com emmagatzema el cervell la informació?

La supervivència està lligada a la capacitat d’emmagatzemar informació d’esdeveniments passats per a poder actuar en situacions futures.

La capacitat d’emmagatzemar nova informació es coneix com aprenentatge i la informació guardada com memòria. Segons la rellevància, el cervell utilitza diferents estratègies, àrees i recursos per a emmagatzemar la informació, o eventualment, oblidar-la.

Conseqüentment, les memòries poden classificar-se en:

  • Sensorials: Duració d’escassos segons (útil per a creuar el carrer i recordar que hi havia a cada cantó). Depenen de circuits neuronals redundants. L’estímul persisteix mentre el circuit es manté actiu.

  • Memòries a curt termini: Duració de l’ordre de minuts (útil per memoritzar telèfons fins a ser anotats). Segons si l’evocació d’aquestes memòries requereix de processament conscient o no, es classifiquen en declaratives i no-declaratives, respectivament. Les primeres fan referencia a esdeveniments i fets (com recordar un aniversari o saber que la Terra orbita el sol). Estructures del lòbul temporal-medial, especialment l’hipocamp, el tàlem i l’amígdala estan involucrades principalment. Les segones fan referencia a habilitats i tasques (com cordar-se les sabates o anar en bicicleta) i persisteix com incògnita quines estructures participen, malgrat els neurocientífics tenen pistes prometedores.

  • Memòries a llarg termini: Darrer pas d’emmagatzematge d’una memòria, pot persistir anys. En les declaratives, l’hipocamp transfereix les memòries a localitzacions específiques de l’escorça cerebral segons l’estímul (com l’escorça visual per imatges o l’auditiva per sons). Les no-declaratives son transferides a àrees implicades en el control motor complex (com cerebel, ganglis basals i escorça pre-motora) i en localitzacions relacionades amb les conductes motores.

Referències

– Purves, D. et al. (2018). Neuroscience.6th edition. USA: Oxford University Press.

– Purves, D. et al. (2013). Principles of Cognitive Neuroscience. 2nd Edition. Sunderland, MA: Sinauer Associates.

– Kandel, E. R. et al. (2013). Principles of neural science. 5th edition. USA: McGraw-HIll.

– Baddeley, A. (1982). Your Memory: A User’s Guide. New York: Macmillan.

– Squire, L. R. & Kandel E. R: (2000). Memory: From Mind to Molecules. New York: Holt.

– Eichenbaum, H. & Cohen N. J. (2001). From Conditioning to Conscious Recollection: Memory Systems of the Brain. New York: Oxford University Press.

– Schacter, D. L. (2001). The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. Boston: Houghton Mifflin Co.